WYCIĄG Z CENNIKA ZARZĄDU CMENTARZA

 

OPŁATY FUNERALNE ZWIĄZANE Z POGRZEBEM

 

dochowanie do grobu – wpis do księgi zmarłych, wpis do księgi grobów, aktualizacja i ochrona bazy danych, przyjęcie i wystawienie dokumentów, archiwizacja i przechowywanie dokumentacji  240,00 zł
korzystanie z  kaplicy  – udostępnienie i utrzymanie: budynku kaplicy, organów, ławek, sprzętu liturgicznego, szat liturgicznych, materiałów liturgicznych, oświetlenie nagłośnienie i ogrzewanie  280,00 zł
obsługa liturgiczna w kaplicy – praca kościelnego, ministranta, organisty  150,00 zł
opłata za wywóz śmieci z terenu cmentarza po pogrzebie  30,00 zł

 

OPŁATY ZA POSTAWIENIE NAGROBKA – uzgodnienie warunków, nadzór, odbiór

typowego, zgodnego z umową kamieniarską  280,00 zł
nietypowego – wymagajacego szczególnych uzgodnień i nadzoru  1.500,00 zł
wykonanie opaski wokół nagrobka, 1/2 przejścia między grobami,  90,00 zł

 

OPŁATY ZA EKSHUMACJĘ / WYDOBYCIE- materiały, narzędzia i czynności zgodnie z wymogami Sanepidu

do 5 lat od daty pochowania  950,00 zł
od 5 do 20 lat od daty pochowania  850,00 zł
powyżej 20 lat od daty pochowania  350,00 zł

 

OPŁATY ZA PRAWO DO DYSPONOWANIA GROBEM / REGULACJA STANU PRAWNEGO

współmałżonek  10,00 zł
I stopień pokrewieństwa (po rodzicach / dzieciach)  220,00 zł
II stopień pokrewieństwa (po dziadkach / wnukach)  440,00 zł
III i IV stopień pokrewieństwa (art.10 ustawy o cm. i chow. zm.) – w lini prostej i bocznej  860,00 zł
powyżej IV stopnia pokrewieństwa lub brak pokrewieństwa  3.000,00 zł

 

OPŁATY PROLONGACYJNE I EKSPLOATACYJNE GROBÓW – obowiązuje wysokość stawki z dnia uiszczania opłaty oraz zasada ciągłości opłat

prolongacyjna ziemnego i jednokatakumbowego murowanego co 20 lat-wniesiona opłata przedłuża ważność grobu w obecnej formie, bez gwarancji jego  przekształcenia, bez zmiany stanu prawnego. Przekształcenie wymaga odrębnej procedury. Brak ważnej opłaty skutkuje ponownym użyciem grobu przez Zarząd.  800,00 zł
prolongacyjna ziemnego i jednokatakumbowego murowanego dziecięcego co 20 lat  400,00 zł
ekspolatacyjna grobu rodzinnego – rząd I i II od alejki / za 1 rok cm. Lipowa  40,00 zł
eksploatacyjna grobu rodzinnego – pozostałe / za 1 rok cm. Lipowa  30,00 zł
eksplatacyjna grobu rodzinnego – rząd I i II od alejki / za 1 rok cm. Unicka  35,00 zł
eksploatacyjne grobu rodzinnego – pozostałe / za 1 rok cm. Unicka  25,00 zł
przekształcenie grobu ziemnego/dziecięcego na murowany dorosły / powiększenie miejsca  3.000,00 zł
pokładne pod jedną katakumbę murowaną / urnową / dziecięcą  540,00 zł

 

OPŁATY ADMINISTRACYJNE – pozostałe

kwerenda (od osoby)  50,00 zł
przyjęcie podania do LWKZ / MAZ  40,00 zł
koszty upomnienia  5,00 zł

 

OPŁATY ZA PRACE BUDOWLANE PRZY GROBIE

wykonanie / odbudowa katakumby I z komorą sanitarną  1.370,00 zł
wykonanie / odbudowa katakumby II-VII,  990,00 zł
rozbicie i usunięcie blokady lub płyty  150,00 zł
rozbicie i usunięcie blokady łukowej  330,00 zł
płyta przykrywająca grób  330,00 zł
płyta przykrywajaca grób (na trzy miesiące)  90,00 zł
otwarcie i zamknięcie grobu z góry (płyta)  130,00 zł
otwarcie i zamknięcie grobu z boku (odkop)  480,00 zł
wykonanie blokady  230,00 zł
białkowanie katakumby  30,00 zł
podmurowanie grobu  140,00 zł
rozbicie i usunięcie puca lub nagrobka  490,00 zł
rozbicie i usunięcie rabatki  370,00 zł
rozebranie i naprawa alejki przy odkopie (kostka betonowa, granitowa)  810,00 zł
wykopanie grobu ziemnego – jeden pokład
grób dziecięcy / urnowy – 1/2 opłat za prace budowlane
 460,00 zł

 

Przy niestandardowych pracach budowlanych – nie wyszczególnionych w cenniku, przedstawia się indywidualną wycenę (korzeń, ławeczka, utrudniony dojazd, nietypowy nagrobek itp.)

 

Wszystkie ceny są podane w kwocie brutto. Obowiązują stawki z dnia wystawienia faktury.

 

Lublin 02.01.2020 r.