WYCIĄG Z CENNIKA ZARZĄDU CMENTARZA

 

OPŁATY FUNERALNE ZWIĄZANE Z POGRZEBEM

 

dochowanie do grobu – wpis do księgi zmarłych, wpis do księgi grobów, aktualizacja i ochrona bazy danych, przyjęcie i wystawienie dokumentów, archiwizacja i przechowywanie dokumentacji  320,00 zł
korzystanie z  kaplicy  – udostępnienie i utrzymanie: budynku kaplicy, organów, ławek, sprzętu liturgicznego, szat liturgicznych, materiałów liturgicznych, oświetlenie nagłośnienie i ogrzewanie  350,00 zł
obsługa liturgiczna w kaplicy – praca kościelnego, ministranta, organisty  290,00 zł
opłata za wywóz śmieci z terenu cmentarza po pogrzebie  100,00 zł

 

OPŁATY ZA POSTAWIENIE NAGROBKA – uzgodnienie warunków, nadzór, odbiór

typowego  320,00 zł
nietypowego – wymagającego szczególnych uzgodnień  1.900,00 zł
wykonanie opaski wokół nagrobka, 1/2 przejścia między grobami,  200,00 zł

 

OPŁATY ZA EKSHUMACJĘ / WYDOBYCIE- materiały, narzędzia i czynności zgodnie z wymogami Sanepidu

do 5 lat od daty pochowania  1250,00 zł
od 6 do 10 lat od daty pochowania  1050,00 zł
od 10 do 11 lat od daty pochowania  950,00 zł
powyżej 20 lat od daty pochowania  510,00 zł
grób dziecięcy / urnowy – 1/2 opłaty powyżewj 20 lat od pochowania

 

OPŁATY ZA PRAWO DO DYSPONOWANIA GROBEM / REGULACJA STANU PRAWNEGO

współmałżonek  50,00 zł
I stopień pokrewieństwa (po rodzicach / dzieciach)  250,00 zł
II stopień pokrewieństwa (po dziadkach / wnukach)  480,00 zł
III i IV stopień pokrewieństwa (art.10 ustawy o cm. i chow. zm.) – w lini prostej i bocznej  880,00 zł
powyżej IV stopnia pokrewieństwa lub brak pokrewieństwa  3.000,00 zł

 

OPŁATY PROLONGACYJNE I EKSPLOATACYJNE GROBÓW – obowiązuje wysokość stawki z dnia uiszczania opłaty oraz zasada ciągłości opłat

prolongacyjna ziemnego i jednokatakumbowego murowanego co 20 lat-wniesiona opłata przedłuża ważność grobu w obecnej formie, bez gwarancji jego  przekształcenia, bez zmiany stanu prawnego. Przekształcenie wymaga odrębnej procedury. Brak ważnej opłaty skutkuje ponownym użyciem grobu przez Zarząd.  900,00 zł
prolongacyjna ziemnego i jednokatakumbowego murowanego dziecięcego co 20 lat  400,00 zł
ekspolatacyjna grobu rodzinnego/urnowego – rząd I i II od alejki / za 1 rok cm. Lipowa  60,00 zł
eksploatacyjna grobu rodzinnego/urnowego – pozostałe / za 1 rok cm. Lipowa  50,00 zł
eksplatacyjna grobu rodzinnego/urnowego- rząd I i II od alejki / za 1 rok cm. Unicka  50,00 zł
eksploatacyjne grobu rodzinnego/urnowego – pozostałe / za 1 rok cm. Unicka  40,00 zł
przekształcenie grobu ziemnego/dziecięcego na murowany dorosły / powiększenie miejsca  3.500,00 zł
przekształcenie grobu ziemnego/dziecięcego w urnowy  350,00 zł
pokładne pod jedną katakumbę murowaną / urnową / dziecięcą  590,00 zł

 

OPŁATY ADMINISTRACYJNE – pozostałe

 

kwerenda (od osoby)  60,00 zł
przyjęcie podania do LWKZ / WOŚ  50,00 zł

 

OPŁATY ZA PRACE BUDOWLANE PRZY GROBIE

wykonanie / odbudowa katakumby I z komorą sanitarną  2.040,00 zł
wykonanie / odbudowa katakumby II-VII,  1750,00 zł
usunięcie blokady lub płyty  250,00 zł
usunięcie blokady łukowej  600,00 zł
płyta przykrywająca grób  380,00 zł
otwarcie i zamknięcie grobu z góry (płyta)  250,00 zł
otwarcie i zamknięcie grobu z boku (odkop)  850,00 zł
wykonanie blokady  400,00 zł
białkowanie katakumby  30,00 zł
podmurowanie grobu  250,00 zł
usunięcie puca lub nagrobka  650,00 zł
usunięcie rabatki  480,00 zł
rozebranie i naprawa alejki przy odkopie (kostka betonowa, granitowa)  2600,00 zł
wykopanie grobu ziemnego – jeden pokład
grób dziecięcy / urnowy – 1/2 opłat za prace budowlane
 480,00 zł

 

Przy niestandardowych pracach budowlanych – nie wyszczególnionych w cenniku, przedstawia się indywidualną wycenę (korzeń, ławeczka, utrudniony dojazd, nietypowy nagrobek itp.)

 

Wszystkie ceny są podane w kwocie brutto. Obowiązują stawki z dnia wystawienia faktury.

 

Lublin 02.01.2024 r.