Cały drzewostan na terenie cmentarza:

 1. Jako zabytkowy podlega ochronie konserwatora zabytków.
 2. Nie wolno samowolnie nasadzać żadnych drzew i krzewów.
 3. Wszelkie prace przy drzewostanie wymagają zgody konserwatora zabytków i zarządu cmentarza.
 4. Tuje/żywotniki nasadzone przy grobach są usuwane na koszt wnioskodawcy.
 5. Niszczenie drzew jest przestępstwem i zarząd cmentarza ma obowiązek zgłoszenia tego odpowiednim władzom. Drzewa uszkodzone przez użytkowników cmentarza są usuwane na koszt osoby odpowiedzialnej.

Wszystkie ławeczki przy grobach:

 1. Stawiane są bez zgody zarządu cmentarza (regulamin cmentarza – Rozdział 2 punkt 3).
 2. Podlegają zdemontowaniu przez zarządcę w razie konieczności ( np. pogrzeb, budowa grobu, brak przejścia między grobami, zły stan techniczny).
 3. Przepraszamy, ale zdemontowanie ławeczki jest utrudnieniem – dodatkową pracą, dlatego do dysponenta należy uporządkowanie otoczenia grobu.

System opłat

Informujemy, że obowiązują następujące opłaty grobów:

 • związane z załatwianiem różnych spraw (pogrzeb, przebudowa grobu, stawianie nagrobka, regulacja stanu prawnego itp.),
 • prolongacyjne, za groby ziemne i jednokatakumbowe murowane, przedłużające ważność grobu w obecnej formie bez gwarancji na jego przekształcenie. Przekształcenie wymaga oddzielnej procedury. Opłaty są wnoszone co 20 lat. Brak opłaty skutkuje likwidacją grobu. Opłata prolongacyjna nie zmienia stanu prawnego grobu,
 • eksploatacyjne za użytkowanie grobów murowanych wielokatakumbowych i urnowych – wnoszone na 5 lub 10 lat – brak opłaty uniemożliwia załatwianie spraw związanych z grobem.

Wysokość opłat wynika z kosztów utrzymania starego, zabytkowego cmentarza. Opłaty pozwalają zachować godny wygląd, należny miejscu świętemu i miejscu spoczynku naszych bliskich.

Zamówienie kwerendy

Mogą Państwo zamówić poszukiwanie i zbieranie informacji o osobie pochowanej na zarządzanym przez nas cmentarzu z wykorzystaniem zasobów naszego archiwum oraz innych źródeł informacji. Otrzymają Państwo na piśmie zamówione dane takie jak: miejsce, data, korelacje rodzinne i inne dostępne informacje.

Uwaga! Konieczne jest wypełnienie formularza dostępnego do pobrania i odesłanie do kancelarii cmentarza. Kancelaria nie daje żadnej gwarancji, że posiada informacje, którymi są Państwo zainteresowani. Może się okazać, że wynik poszukiwania będzie negatywny – ze względu na brak poszukiwanych danych w dokumentacji lub osoba nie została pochowana na naszym cmentarzu. Poszukiwanie danych jest płatne bez względu na rezultat poszukiwań.

Badanie wykonujemy jedynie względem osób pochowanych  na zarządzanym przez nas cmentarzu.

Informacja od konserwatora zabytków

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że wszelkie prace przy nagrobkach o charakterze zabytkowym i drzewostanie wymagają decyzji.

Dysponenci składają uzasadnione prośby o zgodę na prace w kancelarii cmentarza. Zarząd cmentarza wnioskuje o wydanie decyzji do LWKZ.

W siedzibie konserwatora nie są przyjmowane wnioski od dysponentów poszczególnych grobów, ponieważ w świetle przepisów prawnych osoby te nie mogą być uznane za właścicieli i jednocześnie strony w postępowaniach administracyjnych.